Försäkringskassans Tandvårdsbidrag

Det Statliga Tandvårdsstödet

Tandvårdsbidraget

Tandförsäkringen i Sverige gäller för dig som bor eller arbetar här. Om du är försäkrad i Sverige omfattas du av tandvårdsförsäkringen, som är en kostnadsfri tandvård fram till och med det år då du fyller 23 år.

Från och med det året, när du fyller 24 år och själv ansvarar för tandvårdskostnaderna, finns möjligheten att erhålla statligt tandvårdsbidrag och tandvårdsstöd som tandförsäkring. 

Tandvårdsbidrag, Tandförsäkring, Tandvårdsstöd Tandvårdsförsäkring, Högkostnadsskydd Inom Tandvården.

Vid särskilda behov av tandvård kan du även ha rätt till tandvårdsstöd från din region. Det är viktigt att notera att detta stöd från regionen inte omfattas av det statliga tandvårdsstödets tandförsäkring.

Statligt tandvårdsstöd är tandvårdsförsäkring som består av allmänna och särskilt tandvårdsbidrag, samt högkostnadsskydd för tandvård. Tandvårdsstöd som avser tandvårdsbidrag syftar inom allmänna tandförsäkring till att främja förebyggande tandvård, och inom särskild tandvårdsförsäkring till att ge extra stöd till personer med ökad risk för sämre tandhälsa på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Tandvårdsstöd som avser högkostnadsskydd inom tandvård syftar till att skydda mot höga kostnader. Målet med statliga tandvårdsstödets tandvårdsförsäkring är att säkerställa tillgänglig och prisvärd tandvård med särskild hänsyn till olika hälsobehov.

Allmänna Tandvårdsbidrag

Ditt allmänna tandvårdsbidrag kan användas för tandvård som berättigar till statligt tandvårdsstöd. Dessutom kan bidraget användas för att delbetala abonnemangstandvård. För att få klarhet kring vilken behandling som täcks av ditt tandvårdsbidrag, bör du konsultera din tandläkare eller tandhygienist. De kan ge dig information och vägledning angående användningen av ditt tandvårdsbidrag och tandförsäkring för den önskade behandlingen.

 

Allmänna Tandvårdsbidrag: Belopp och Åldersbegränsningar

Varje den 1 juli erhåller du ett årligt allmänt tandvårdsbidrag som tandförsäkring, vilket fungerar som en ackumulerad summa hos Försäkringskassan:

  • Från det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • Från det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Det är möjligt att spara bidraget till nästa år för att använda två bidrag under ett och samma år. Dock kan du aldrig ha mer än två sparade bidrag samtidigt. Om du har två bidrag den 1 juli försvinner ett av dem och ersätts med ett nytt.

Särskilt Tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag tandvårdsförsäkring är avsett för personer som drabbats av en specifik sjukdom eller funktionsnedsättning som ökar risken för försämrad tandhälsa. Särskilt tandvårdsbidrag erbjuder ekonomiskt stöd för att möta de särskilda tandvårdsbehoven hos dessa individer. 

Till de specifika sjukdomarna som ger rätt till särskilt tandvårdsbidrag hör följande: Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling eller strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen. Sjögrens syndrom, kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck, Cystisk Fibros, Ulcerös Colit, Crohns Sjukdom, Tarmsvikt, Svårinställd diabetes. Om du genomgår dialysbehandling, genomgått en organtransplantation eller är immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling. Men även om du har frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal reflux sjukdom.

Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer om du är berättigad till tandvårdsbidraget och kräver relevant underlag baserat på din sjukdom eller funktionsnedsättning. Om du har någon av ovan nämnda sjukdomar och vill ha mer detaljerad information, finns det tillgängligt på Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag.

 

Särskilda Tandvårdsbidrag: Belopp och Användning

Ditt särskilda tandvårdsbidrag tandvårdsförsäkring kan användas för förebyggande tandvårdsåtgärder och som delbetalning för abonnemangstandvård. Bidraget uppgår till 600 kronor per halvår och utbetalas den 1 januari samt den 1 juli varje år. Tandförsäkringen kan användas flexibelt och delas upp vid olika besök, till exempel 250 kronor vid ett tillfälle och 350 kronor vid nästa besök. Viktigt att notera är att det inte går att spara bidraget mellan olika halvår.

Högkostnadsskydd Inom Tandvård

Högkostnadsskyddet inom tandvård är tandvårdsförsäkring till för personer med betydande tandvårdskostnader. Det innebär att du endast behöver betala en del av kostnaden själv när den överstiger ett specifikt belopp. Din tandläkare eller tandhygienist kan informera dig om din tandvård kvalificerar dig för tandförsäkring och högkostnadsskydd eller inte. Vissa behandlingar, såsom kosmetisk tandvård, samt tandvård ingående i abonnemangstandvård, är dock inte ersättningsberättigade. Du själv betalar kostnader upp till 3 000 kronor per år enligt statens referenspriser eller klinikens priser, om de är lägre. Därefter får du ersättning på 50 procent för kostnader överstigande 3 000 kronor och 85 procent för kostnader överstigande 15 000 kronor.

Högkostnadsskyddet inom tandvård uppdateras årligen och omfattar alla tandvårdsåtgärder som utförs inom ett år från det att en ersättningsperiod börjar. Du har möjlighet att påbörja en ny ersättningsperiod innan en pågående avslutas, vilket kan vara fördelaktigt särskilt inför omfattande behandlingar. Om du använder ditt tandvårdsbidrag kommer detta att dras av innan högkostnadsskyddet beräknas. För vissa behandlingar kan tandvårdsförsäkring vara begränsad till enklare alternativ, och din tandläkare kommer att förklara detta i varje individuellt fall.

Högkostnadsskydd Inom Tandvård i Korthet

Högkostnadsskyddet inom tandvård finns till för dig som har höga tandvårdskostnader. Det innebär att du bara behöver betala en del av kostnaden själv när den överstiger ett visst belopp.

Högkostnadsskyddet är en procentrabatt på din räkning som är

  • 0% av kostanden som ligger mellan 0 SEK – 3,000 SEK
  • 50% av kostnaden som ligger mellan 3,000 SEK – 15,000 SEK
  • 85% av kostnaden som ligger över 15,000 SEK

Högkostnadsskyddsnivån gäller bara under 1 år och dras av från din räkning.

Högkostnadsskyddet takförklaring av de olika taken för vad försäkringskassan betalar.

Förklaring: Alla får betala 3,000 SEK innan skyddet börjar gälla, vid en kostnad som ligger mellan 3,000 SEK och 15,000 SEK får man betala 3,000 SEK + hälften av det som ligger mellan 3,000 SEK och 15,000 SEK, vilket maximalt kan bli 6,000 SEK. Således måste man ha betalt 3,000 SEK + 6,000 SEK för en behandling innan man når taket för att få 85% rabatt.

Ytterligare förklaring: Vid en kostnad som överstiger 15,000 SEK får alla betala 3,000 SEK + 6,000 SEK för att få 85% rabatt. Alltså måste du ha betalt 9,000 SEK för en behandling värd 15,000 SEK för att sedan bara betala 15% av vad resterande behandling kostar.

Referenspriser

Referenspriset är ett fast pris som staten fastställer för tandbehandlingar som kvalificerar för statligt tandvårdsstöd, detta pris inkluderar även materialkostnader. Tandläkaren eller tandhygienisten kan själv bestämma sina priser, och om priset överstiger referenspriset, måste du betala mellanskillnaden själv.

Dentlux Tandvård är stolta över att vara den enda kedjan och kliniken i Sverige som konsekvent håller sig till referenspriserna för all tandbehandling. Detta ställer oss inte bara i en fördelaktig position vad gäller kostnader utan särskiljer oss även från Folktandvården, som inte följer referenspriserna och har därmed högre priser.

Utbetalning av Tandvårdsstöd

För att erhålla ditt tandvårdsbidrag och ersättning från tandvårdsförsäkringen måste du välja en tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till det statliga tandvårdsstödet. För närvarande inväntar Dentlux Tandvård anslutning och är därför inte ansluten för tillfället. Du behöver inte själv ansöka om tandförsäkring; tandvårdsbidrag betalas ut av försäkringskassan till tandläkaren automatiskt efter varje genomförd behandling. Både det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet kan betalas ut samtidigt, och din tandläkare eller tandhygienist drar av det beloppet från din räkning.