Hem » Tandvård » Tandutdragning » Innan Tandutdragning

Innan Tandutdragning hos Tandläkare

Information för dig som ska dra ut tand eller visdomstand enkelt eller med operation

Innan Tandutdragning A-Ö

Varmt välkommen till vår Tandvårdssida för innan tandutdragning – den trygga platsen för dig som vill ha heltäckande information innan du drar ut en tand eller utfört en visdomstand operation! På denna sida hittar du en sammanfattning av de information, instruktioner och anvisningar som finns för innan tandutdragning. 

Behandling i samband med tandvårdsrädsla

I samband med alvarlig tandvårdsrädsla och fobier kan tandutdragning utföras under sederande medicin. Vid alvarliga fall görs en remiss till specialist som får ta ställningstagande till generell narkos. Besluter om medicinering görs i tidigare skede eftersom patienten kan behöva medicineras med 15mg Oxascand natten före men oftast räcker det med 15mg Oxascand cirka 20 minuter före proceduren. Medicinen är starkt sederande vilket reducerar muskulära spänningar och oönskade reflexer men även bidra till lägre smärt tröskel. I samband med behandlingen och efter är vanligt med amnesi det vill säga minnesförlust, därav uppmanas att du kommer med en anhörig ledsagare till den besöket och från besöket, det eftersom det blir svårt att ta sig från kliniken efter medicinering och också att något säkrar det som har hänt och sagts under besöket. Av praktiska skäll bör sederande ske på förmiddagen där det rekommenderas endast en lättflytande frukost innan. Efter

Besöket sker en övervakning i kliniken under minst en timme eller tills full vakenhetsgrad.    

Behandling i samband med infektionskänslighet

Antibiotikaanvändningen idag är ett stort globalt problem det då den bidrar till utvecklingen av antibiotikaresistens. Sverige är det landet som slås i fronten mot onödig förskrivning och därav råda allra högsta restriktionerna mot antibiotikaförskrivningen och beskrivs som ett nationellt arbete. Inom tandvård har förskrivningen sänkt till cirka 18 förskrivningar per 1000 patienter. Att förskriva antibiotika när det inte råder tillstånd som motiverar förskrivningen kan leda till indragen tandläkarlicens.

När det kommer till antibiotika och tandutdragning så behövs förskrivningen ytterst sällan eftersom med tandutdragningen så försvinner oftast infektionen som har vållat infektionen. Endast under speciella omständigheter kan föreskrivningen vara indicerad, det oftast i samband när infektion spridning har skett, om det finns risk för denna eller om patienten har allmänsymptom en bedömning som görs av tandläkare.

Det är emellanåt mer vanligt med antibiotikaprofylax inför en behandling genom administration av engångsdos 60 minuter före planerade behandlingen. Det för att förhindra lokala infektioner och infektioner i blodbanan efter behandlingen. Denna behandling är dock endast motiverad till patienter med gravt nedsatt immunförsvar med låg antal eller defekta försvarceller om inte tung immunsuppressiv behandling. Patienten som har strålbehandlat käkben, cancerpatienter som har behandlats med bifosfonat eller denosumab. Den kan även övervägas för patienten som har nyligen erhållit ledprotes eller löper risk för endokardit, för det sistnämnda måste ansvarig läkare göra denna bedömning och inte tandläkaren.

Behandling i samband med annan medicinering

Patienter som medicinerar med lågdos-ASA som trombyl eller klopidogrel kan blöda mer efter ett oralkirurgiskt ingrepp. Detta är emellertid sällan något problem och patienten ska inte avbryta sin medicinering inför ingreppet. Normalt behövs ingen speciell åtgärd mer än eventuell suturering. Vid kombinationsbehandling med två trombocytaggregationshämmare kan blödningsbenägenheten öka ytterligare. Om kombinationsbehandlingen omfattar tikagrelor eller klopidogrel bör kortare utsättning av dessa preparat diskuteras med patientens hjärtläkare. Vid behandling med Waran eftersträvas att bibehålla den aktuella medicineringen. Tandutdragning kan normalt utföras vid ett INR-värde under 3,0. För patienter som behandlas med NOAK kan tandutdragning i normalfallet utföras under bibehållen medicinering men AK mottagning ska kontaktas innan ingreppet utförs om extraktionen är komplicerad eller kräver operation. För Waran och NOAK patienter sker ingreppet så skonsamt som möjligt och operationssåret kan behöva tamponeras med koagulationsbefrämjande material och sutureras.